Οι κύριοι αυτοί άξονες δραστηριοποίησης είναι:

01

Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πληροφορικής (System integration)

02

Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών (Service integration)

03

Επισκευές Υπολογιστών & Περιφερειακών (Pc Service)